OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi eBookEater.cz (dále jen „poskytovatel“) a dalšími fyzickými osobami, jako uživateli webových stránek www.ebookeater.cz (dále jen „webová stránka“ a „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky. Uživatelem může být pouze fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy o poskytování služeb nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  2. Smlouva o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) neupravuje vztahy mezi poskytovatelem a třetími osobami ohledně poskytnutí licence k předmětům chráněným autorským právem poskytovateli.
  3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Bližší specifikace služeb nabízených poskytovatelem je uvedena na webové stránce. Plná funkcionalita služby je umožněna pouze na základě registrace. Registraci provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „žádost o registraci“). V žádosti o registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
  2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
  4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
  5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí uživatel sám.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů chráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele a dále zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů nechráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Ke zprovoznění uživatelského účtu může být poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných uživateli elektronickou poštou.
  3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Poskytovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, v případě, kdy dojde k ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
  7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
 4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje umožnit uživateli využívání služby spočívajících zejména v možnosti přistupovat k obsahu webové stránky, zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů chráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele, zhotovovat rozmnoženiny zpřístupněných předmětů nechráněných autorským právem pro osobní potřebu uživatele a dále umožnit uživateli přístup do uživatelského účtu (dále společně jen jako „služba“), a to za podmínek uvedených níže.
  2. Služba je poskytovatelem poskytována bezúplatně.
 5. PODMÍNKY SLUŽBY

  1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
  3. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
  4. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další návštěvníky webové stránky či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
 6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽBY, REKLAMACE

  1. Uživatel bere na vědomí, že v průběhu užívání služby může docházet k chybám. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do služby či užití služby v rozporu se specifikací či určením služby ze strany uživatele nebo třetích osob.
  3. Uživatel dále bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za zálohování dat uživatelem, za stav ostatního programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení uživatele.
  4. Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese poskytovatele (čl. ).
 7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

  1. V rámci služby jsou uživateli zpřístupněny předměty chráněné autorským právem (zejména slovesná a grafická díla) (dále jen „autorská díla“) a dále předměty nechráněné autorským právem (zejména slovesná a grafická díla, u nichž uplynula doba trvání majetkových autorských práv) (dále jen „ostatní díla“).
  2. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může uživatel s autorskými díly disponovat pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Uživatel bere na vědomí, že autorská díla jsou chráněna autorským právem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).
  3. Uživatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že ostatní díla, jejichž rozmnoženinu získal v rámci služby, nebude dále rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat sdělovat veřejnosti a neposkytne jí žádné třetí osobě.
  4. Databáze autorských děl a ostatních děl nacházející se na webové stránce nebo dostupná v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.
  5. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  6. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či dobrými mravy.
  7. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
  8. Poskytovatel může uživateli znepřístupnit uživatelský účet a znemožnit přístup ke službě v případě, že uživatel poruší smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo v souvislosti se službou poruší obecně závazné právní předpisy.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty,       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatelem.
  4. Osobní údaje uživatele nebudou předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami na adresu uživatele.
  2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
 12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
  3. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu o poskytování služeb v písemné formě vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba tři (3) dny a počíná běžet prvním (1) dnem následujícím po dni, kdy došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po vypršení výpovědní lhůty je ukončena účinnost smlouvy o poskytování služeb.
  4. Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět s okamžitou účinností, pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či z obecně závazných právních předpisů. Výpověď podle tohoto článku je účinná doručením.
 13. DORUČOVÁNÍ - PRÁVNÍ ÚKONY

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 14. ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
  3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
  4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  5. Kontaktní údaje poskytovatele: info@ebookeater.cz.